CONCORDIA Projekte Sociale

CONCORDIA është një organizatë ndërkombëtare, e pavarur, joqeveritare e përkushtuar për të mbështetur fëmijët, të rinjtë dhe familjet në nevojë, drejt një jete më të pavarur dhe të përgjegjshme. 

Ne shkojmë atje ku ka më shumë nevojë. Dhe atje ku të tjerët nuk shkojnë. 

VIZIONI YNE: Një jetë e përcaktuar vetë jashtë margjinalizimit për fëmijë dhe të rinj.

Deklarata e CONCORDIA për mbrojtjen e fëmijëve

CONCORDIA u mundëson fëmijëve të gëzojnë një fëmijëri të lumtur dhe të shëndetshme. Puna e saj është ankoruar në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve (UNCRC). Të gjitha organizatat e CONCORDIA qëndrojnë dhe ndajnë angazhimin e përbashkët për të mbrojtur fëmijët nga të gjitha format e dhunës fizike ose mendore, dëmtimit ose abuzimit, neglizhimit, keqtrajtimit ose shfrytëzimit, përfshirë abuzimin seksual (UN Convention on the Rights of the Child (1989), Article 19). Puna e CONCORDIA ka për qëllim të mbrojë të gjitha të drejtat e fëmijëve siç përcaktohet në UNCRC, si dhe në legjislacionin kombëtar në lidhje me promovimin dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve në vendet ku zhvillojnë shërbimet. Në të gjitha veprimet me dhe për fëmijët CONCORDIA është e angazhuar për të mbrojtur fëmijët dhe për të raportuar dhe përgjigjur ndaj çdo abuzimi të pretenduar, duke marrë të gjitha masat siç përcaktohet në politikat dhe procedurat e brendshme kombëtare, pa marrë parasysh burimin e referimit dhe kryerësin e dyshuar.

Duke zhvilluar dhe zbatuar Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve, CONCORDIA shprehet dhe ndërmerr të gjitha masat që çdo formë e dhunës ndaj fëmijëve është e papranueshme!

dhuroj

Llogaria e dhurimit

Dhuroni tani
Raiffeisen Bank Kosovo
IBAN: XK05 1501090004327049
BIC: RBKOXKPR

CONCORDIA Projekte Sociale Association 
Rr. Lahuta e Malësisë p.n., 20000 Prizren
office@concordia-kosovo.org, concordiako.w-w.at
Copyright © 2022 CONCORDIA Projekte Soziale Association. Të gjitha të drejtat e rezervuara.